Scheldevesting, Bergen op Zoom

Herontwikkeling Nedalco-terrein - Bergen op Zoom

Gezamenlijk met ERA Contour, de Langen en van den berg en Bolton ontwikkeling is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de gebiedsontwikkeling Scheldevesting-West. De locatie is gelegen ten noordwesten van het historische centrum van Bergen op Zoom en onderdeel van het Ontwikkelplan ScheldeVesting.

Het plan ScheldeVesting verwijst naar Bergen op Zoom als vestingstad aan de Schelde. Water is hierin een verbindend element. De diverse deelgebieden die onderdeel uitmaken van Scheldevesting bouwen hierop voort door de verbinding met het water te herstellen en nieuwbouw te realiseren met een knipoog naar de historische context.

Uitgangspunt van de ontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijk woongebied rondom de historische haveningang van het Oude Havenkanaal. Het wordt een binnenstedelijk woongebied dat binnen Schelde Vesting de logische schakel vormt naar het bestaande Havenkwartier en de bruisende binnenstad.
 

Het stedenbouwkundig raamwerk bestaat uit zes (gesloten) bouwblokken; vier blokken ten noorden van de Rijtuigweg en twee ten zuiden van de Rijtuigweg.  Het deelgebied ten noorden van de Rijtuigweg wordt gekenmerkt door de doorgaande kadestructuur aan de noord-, oost- en westzijde van dit deel van het plan. De woningen met robuuste (pakhuisachtige) uitstraling zijn met de voorgevel georiënteerd op de openbare ruimte en kade. Hiermee wordt aangesloten op de ruimtelijke structuren zoals die er zijn aan de Noord- en Zuidzijde haven. 

Op drie plekken is er vanaf de kade een doorsteek richting het (stedelijk) hof. In dit autoluwe gebied is het meer "besloten en intiem" wonen. Korte rijen met woningen en sprongen in de gevel zorgen voor een gevarieerd beeld. Vanuit het hof zijn er spannende zichtlijnen richting het omliggende water. De oude bomen die hier zijn ingepast geven de openbare ruimte direct een groene uitstraling en sfeer. Dit autovrije binnengebied wordt een sfeervolle, kindvriendelijke en vooral bruikbare openbare ruimte waar bewoners en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, verblijven en spelen.  Door de gekozen fijnmazige verkavelingsopzet met korte straten, bouwblokken en informele routes ontstaat een woongebied met een bijzonder karakter en onderscheidende woonkwaliteit. 

Het deelgebied ten zuiden van de Rijtuigweg kent aan de westzijde van dit deel van het plan een gelijke kadestructuur als ten noorden van de Rijtuigweg. Aan de oostzijde wordt aangesloten op de hoogwaardige singelstructuur van de Oude Visserhaven. Hier komen statige woningen gelegen aan het ruime profiel met grote bomen. Aan de zuidzijde krijgt de weg meer het karakter van een laan (aangezien het water hier ontbreekt). 

Centraal in het zuidelijke deelgebied komt een autovrije "straat" (deels) op de plek waar de Wittoucksingel ooit liep. De lange doorgaande lijn van de voormalige Wittoucksingel is hier geknipt / geknikt waardoor er ook hier een "hofachtige" openbare ruimte ontstaat met een bescheiden (menselijke) maat. Deze ruimte krijgt een gelijke uitstraling en kwaliteit als het stedelijk hof aan de Noordzijde van het plangebied. 

De zone direct aan de Rijtuigweg kent een meer stedelijk karakter. Het beeld wordt hier voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van de schoorsteen aan het plein. Ter plaatse van de entree aan de west en oostzijde komt hogere bebouwing in de vorm van appartementengebouwen. Deze accentueren en begeleiden het tracé van de Rijtuigweg.